ii

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود /// وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر /// آری شود و لیک به خون جگر شود

پ.ن: ترسم، ترسم، ترسم . . .

پ.ن: وقتی با یه کار احمقانه قسمم شکسته میشه، تنها آرزویی که میکنم “مرگ” سریع هستش! نباید شکسته میشد.