ناتمام نویسی آغاز شد

این روزها
جزای گناهان من هستند
افسوس که من توبه را هیچ گاه یاد نگرفته ام

+
صبر! وازه ای بی معنا! من صبر نتوانم کرد
+
اگه کسی ناراحت میشه که چرا لینک اینجا رو ندادم بی خودی ناراحت شده چون هرکی به یاد منو وبلاگم بوده و بهش سر میزده لینک اینجا رو میدید! همین
+
مهسا خبرهای مدرسه رو داد! درس های زبان فارسی با خانم د. هستش باز!!! بهترین خبر امشب بود
+
قبول دارم که یه احمق کامل و بالغم ولی نه تا اون حد
+
سکوت پیشه خواهم کرد
سکوتی به قدمت روزهای نبود
!

نظرات بسته شده است.