تعریف نشده

و تلاش ، برای شناخت وجود تعریف نشده، ملال آور خواهد بود

احساس قریب غریبی

انحلال ناپذیری حرفهایم

و چندین قانون و برهان

. . .

پ.ن: میخواستم، واضح تر بگویم! نشد! میخواستم

. . .