مثال نقض

و ما

برای اثبات حرفهایمان، با حرفهای دیگر

مثالهای نقض قوی می آوریم

پ.ن: گاهی دلم برای . . .