iD12

– آدما زود ازم خسته میشن .

+  مثال نقضت بشم ؟

برچسب ها: , , , ,

iD11

– از یازده بدم میاد .

+ چون همیشه مجبوری به پاهات نیگا کنی ؟

دیالوگ های ناتمام هنوز به پایان نرسیده اند …

برچسب ها: , , , ,