voi potete risanarmi

من به زمان لرزه نیاز دارم

برگردم به هفده سالگی و دوباره تا به امروز زندگی کنم

تا یک بار دیگه خودمو تجربه و فراموش کنم

برچسب ها: , , ,

O Cessate di piagarmi

بعد آشفتگی و بی وزنی ؛ یه اتفاق کوچیک و صداهای پراکنده و اون حس خوبی که میخوای در آغوش بگیری و برای چند لحظه آروم باشی .

برچسب ها: , , , , , , , ,