دی ماه خوب

هیچ حسی دوست داشتنی تر از این نیست که بابابزرگ ، توی خیابون شلوغ تصمیم بگیره ماشین رو پارک کنه؛

من و مامان بزرگ مشغول حرفای خودمونی و همیشگی مون شیم ؛

و بابابزرگ با یه دسته گل برا مامان بزرگ برگرده .

 

همین حس های خوب و دوست خوب ؛ بین این همه آشفتگی ، منو آروم نگه داشته .

همین یه دوست خوب و نزدیک ، منو آروم نگه داشته .

چه قدر خوبه که هستی .

دیدگاهی بنویسید