The 5th

اردی‌بهشت ؛

هرچی که برام مهم بود، ازم گرفت.

الان ؟ فقط تکرار تو سکوت و فراموشی‌ش مونده.

نظرات بسته شده است.