iD17

+ برایت عاشقانه ها را میسرودم …

- غم عشق های دگر اگر بگذارد .

برچسب ها: , , , , , , ,

¿

* همیشه نمی‌توان خوب بود .

برچسب ها:

iD16

+ مراقب صداها باش .

- صداها خود، مراقب خود هستند ؟

[ ‍‍~ لوئیس کارل ]

برچسب ها: , , , , , ,

iD15

+ چی بگم باور کنی ؟

- دروغهای همیشگیت .

برچسب ها: , , , , , ,

iD14

+ تو فرشته ای !

- شیطان هم یه فرشته بود .

برچسب ها: , , , , ,

iD13

+ تو چگونه ای ؟

- شکستنی .

برچسب ها: , , , ,

iD12

- آدما زود ازم خسته میشن .

+  مثال نقضت بشم ؟

برچسب ها: , , , ,

iD11

- از یازده بدم میاد .

+ چون همیشه مجبوری به پاهات نیگا کنی ؟

دیالوگ های ناتمام هنوز به پایان نرسیده اند …

برچسب ها: , , , ,

iD10

+ چرا … ؟

- چون خرم .

+ پس کو گوشات ؟

- عمل کردم شبیه بقیه خرا بشم .

برچسب ها: , , , , ,

iD9

+ کاشکی این دیوار خراب شه …

- خراب شد(م/ی) / فروریخت(م/ی) / امیدم با خاک یکسان شد / مـُـردم .

برچسب ها: , , , ,