Last Days

This fearful waiting

ad lib repeated phrase

 ?what shall I do

برچسب ها: , ,

voi potete risanarmi

من به زمان لرزه نیاز دارم

برگردم به هفده سالگی و دوباره تا به امروز زندگی کنم

تا یک بار دیگه خودمو تجربه و فراموش کنم

برچسب ها: , , ,

O Cessate di piagarmi

بعد آشفتگی و بی وزنی ؛ یه اتفاق کوچیک و صداهای پراکنده و اون حس خوبی که میخوای در آغوش بگیری و برای چند لحظه آروم باشی .

برچسب ها: , , , , , , , ,

~

تا حالا خودتو جای گذاشتی؟

تو یه تاریخ خاصی ؟

تو یه جای خاصی ؟

بعد فراموش کنی کی ؛ کجا ؟

برچسب ها: , , ,

iD21

– خوب نـ . . .  .

+ باش !

– . ـستم .

برچسب ها: , , , ,

sea of Dreams

هر چه که بود

حالا شده تو

.

.

.

برچسب ها: ,

آن ُ آن

دلتنگی به قدری حجیمه که هیچ حرف و فکری رو نمیذاره بنویسم .

حکایت ما همیشه این بوده گفتم ببینمش مگر درد اشتیاق ….

برچسب ها: , , , , , , , , , ,

Sky is Over Us

گذر زمان چندان هم موثر نیست ، کافی است حافظه ی خوبی داشته باشی و لحظه ها در ذهنت ثبت شده باشند؛ با همان رنگ؛ با همان بو و آدمهایی که دیگر نیستند ؛ چشمهایت را ببندی و پلکت پرده ی فیلم دراماتیک روزهایت تا امروز شود .

 Image Credit : Copres Waine

برچسب ها: , , , , , , , , , , ,

J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans

آدم ها از گذشته می آیند ، تریگرت میکنند و تمام .
تو میمانی و خاطرات.

برچسب ها: , , , ,

Hbl

تقصیر تو نیست

از هر نقطه ی این کیهان بنگری

همه از تو میگریزند

برچسب ها: , , , , , , ,