آرشیو تگ ها: ریچارد باخ

فـ ـا صـ ـلـ ـه

♣ آیا فاصله ها را به راستی توان جدایی افکندن بین یاران هست ؟ گر خواهی با آنی باشی که دوستش داری، آیا در کنارش نیستی ؟ -ریچارد باخ ♣ دارم گسسته میخونم و یه آن یاد جمله ی بالایی افتادم … شاید برا منی که سراسر زندگیش پر بوده از فاصله و دور شدنهای …