Fly

از من و روزهایم چه میدانی ؛

جز تصویری که نشانت میدهم ؟

برچسب ها: , , , , ,