از من و روزهایم چه میدانی ؛ جز تصویری که نشانت میدهم ؟

بیشتر