/!/


/

ع

ز

ی

ز

م

/

م

ی

ت

و

ا

ن

/

خ

ف

ه

/

ش

د

/

؟

/

!

/

وقتی لجن را به همه کجا میکشانم چرا خود در لجن فرو نروم؟

No, no more sorrow

I paid for MY mistakes

برچسب ها: , ,